Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor de opleiding tot Doula zijn als volgt:

Toelatingseisen

1. Iedereen met een passie voor zwangerschap en bevalling en die bereid is ondernemer te worden, kan zich aanmelden voor de Opleiding tot Doula. 

2. Je kunnen vinden in de uitgangspunten van Holos.

3. Havo/mbo is gewenst. Levenservaring is belangrijker, dan vooropleiding. Studenten zijn leergierig en nieuwsgierig.

4. Om te kijken of het een wederzijdse match is, vindt er een intakegesprek plaats.

Inschrijving

1. Inschrijving van de opleiding tot Doula vindt plaats door middel van het inschrijfformulier of via onze website https://www.doulaopleiding.nl/

2. De inschrijving is pas definitief als Holos in het bezit is van een volledig ingevuld inschrijfformulier, het inschrijfgeld en digitale pasfoto.

3. Na ontvangst van het volledige ingevulde inschrijfformulier is een studieovereenkomst met Holos tot stand gekomen.

4. Gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst kan deze overeenkomst zonder opgave van redenen worden ontbonden.

5. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de studieovereenkomst.

Bewijs van inschrijving

1. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt aan degene die zich heeft aangemeld een voorlopige bevestiging gestuurd.

2. Bij voldoende aanmeldingen stuurt Holos de student de definitieve bevestiging samen met het rooster en de factuur.

Studiekosten en financiële verplichtingen

1. Bij inschrijving voor de Doula opleiding verplicht de student zich het verschuldigde studiegeld te betalen.

2. De studiekosten staan vermeld in de prijsbijlage en op onze website www.doulaopleiding.nl.

3. Betaling van de opleiding of cursus dient te geschieden vóór aanvang van de eerste lesdag op rekeningnummer NL81 INGB 0008 6350 54 t.n.v. Holos Huis te Utrecht o.v.v. het factuurnummer.

4. Holos biedt standaard de mogelijkheid tot betaling in twee termijnen. Hiervoor worden € 60 administratiekosten in rekening gebracht. 

5. Indien een bedrijf of instelling de kosten van de student vergoedt, blijft de student zelf aansprakelijk voor de betaling. Aangeraden wordt daarom een schriftelijke bevestiging van het bedrijf of instelling te vragen.

6. De student is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.

7. Bij het overschrijden van de betalingsdatum wordt per maand € 25 kosten in rekening gebracht.

8. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan een incassobureau worden ingeschakeld. Alle hierbij te maken kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de student.

9. Bij niet tijdige betaling kan de student toegang tot de lessen/tentamens worden ontzegd. De betalingsverplichting vervalt daarmee niet.

10. Het studiegeld betreft de kosten voor lessen, tentamens en de stagebegeleiding.

11. Bij aanvang van een opleiding verplicht de student zich tot het betalen van de hele opleiding.

Annulering aanmelding

1. Annulering van de opleiding na inschrijving moet uiterlijk een maand voor aanvang schriftelijk en aangetekend geschieden. Het inschrijfgeld kan niet worden teruggevorderd.

2. Holos behoudt zich het recht voor de opleiding wegens onvoldoende deelnemers te annuleren. Reeds betaalde studiegelden zullen binnen 30 dagen worden gerestitueerd.

Tussentijdse beëindiging | financiële verplichtingen

1. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding wordt dit gemeld door de student bij de opleidingscoördinator. Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Indien in twee termijnen wordt betaald en men tijdens de eerste termijn de opleiding wil beëindigen, wordt alsnog de openstaande termijn in rekening gebracht.

2. Holos is bevoegd eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de studieovereenkomst op te zeggen indien de belangen van de school worden geschaad of bij onbehoorlijk gedrag. Alle financiële verplichtingen tot betalen voorvloeiend uit de studieovereenkomst blijven bestaan.

Verzuim 

1. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

2. Het verzuim van lessen kan invloed hebben op de beoordeling van de vakken. Er geldt een aanwezigheidsplicht van 90%. 

Studie-en opleidingsinformatie

1. Op de website staan de doelstellingen van de opleiding, de duur, de omschrijving van de vakken, een globaal leerplan, studiebelasting, toetsing, kosten en algemene informatie.

2. Het rooster wordt samen met de definitieve bevestigingsbrief opgestuurd. 

3. De academie behoudt het recht om na aanvang van de studie kleine wijzigingen in het leerplan aan te brengen. Uiteraard met het behoud van het aantal lesuren.

Beoordelingscriteria

1. De beoordelingscriteria in de OER die de student kan vinden in de dropbox geven duidelijk aan over welke kennis en vaardigheden een student bij de toetsing moet beschikken.

Vragen en klachten

1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de opleiding worden beantwoord binnen een termijn van tien werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Holos per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de directie van Holos. Nadat de student gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Reclameren binnen drie maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student zijn of haar rechten ter zake verliest.

Aansprakelijkheid

1. De academie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het beroepsmatig toepassen van de zwangerschapsbegeleiding tijdens de opleiding.

2. De academie is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van aan de student toebehorende voorwerpen en/of materialen.

Geheimhouding

1. Alle gegevens van studenten worden door Holos vertrouwelijk bewaard en behandeld.

Inzage is strikt voor directie, medewerkers en docenten van Holos. Er worden nooit gegevens aan derden verstrekt.

2. De directie, medewerkers, docenten en studenten van Holos zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben verkregen.

3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij als zodanig wordt medegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Auteursrecht studiemateriaal

De copyrights van de door Holos ontwikkelde lesmaterialen behoren aan de academie. Niets uit dit lesmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holos.

Overige

1. De student dient voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn zodat de lessen niet worden verstoord.

2. Alleen in de kantine mag worden gegeten of gedronken. In de lokalen mag alleen water worden meegenomen.

3. In het gebouw geldt een rookverbod.

4. De student dient zelf zijn spullen op te ruimen in zowel de leslokalen als in de kantine.