Algemene leveringsvoorwaarden Opleiding tot Doula

Algemene leveringsvoorwaarden Opleiding Tot Doulajkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Opleiding tot Doula, gevestigd te Woerden, Fluitekruidweide 41, betreffende deelname aan de opleiding tot Doula en diverse trainingen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door de Opleiding tot Doula.

Artikel 2. Voorlopige totstandkoming van de overeenkomst

De voorlopige overeenkomst tussen Opleiding tot Doula en de deelnemer komt, bij inzending aan Opleiding tot Doula (per post of e-mail) van het daartoe bestemde, door de deelnemer ondertekende inschrijfformulier, tot stand en na ontvangst van het inschrijfgeld á € 75,- (dit bedrag wordt in mindering gebracht op de factuur bij de start van de opleiding).De kandidaat wordt uitgenodigd voor het intakegesprek. Bij verhindering kan het intakegesprek afgezegd worden tot twee dagen voor de afspraak. Een tweede intakegesprek kan gepland worden. Voor degenen die zich korter dan twee dagen voor het geplande intakegesprek hebben afgemeld wordt nogmaals € 75,- in rekening gebracht.

Wordt de kandidaat geschikt bevonden dan volgt een uitnodiging voor de opleiding tot Doula.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst voor de opleiding tot Doula

De deelnemer is definitief ingeschreven voor de opleiding tot Doula als € 225,- van het cursusgeld voor de opleiding voldaan is. Dit bedrag en het inschrijfgeld wordt in mindering gebracht op het totale bedrag.

Artikel 4. Annulering van de inschrijving door de deelnemer 

De deelnemer heeft het recht om deelname aan de opleiding schriftelijk te annuleren. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer verplicht 10% van het cursusbedrag te voldoen

Artikel 5.  Annulering c.q. wijziging door de Opleiding tot Doula.

Opleiding tot Doula heeft het recht zonder opgave van redenen een opleiding te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige aan de Opleiding betaalde bedrag. De Opleiding tot Doula is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een opleiding te wijzigen. Indien de Opleiding tot het oordeel komt dat van de deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de opleiding onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan de Opleiding besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het voor de opleiding overeengekomen bedrag. Het staat de Opleiding tot Doula te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het programma van een opleiding te wijzigen en de trainers en het opleidingsmateriaal te vervangen, zonder dat de deelnemer daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. De Opleiding tot Doula zal de deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld.

Artikel 6.  Deelname verplaatsen

De deelnemer heeft het recht om tot 4 weken voor aanvang van de opleiding de deelname kosteloos te verplaatsen naar een andere, uiterlijk twaalf maanden later gelegen, cursusdatum, indien die datum beschikbaar is.    

Artikel 7.  Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Artikel 8.  Uitsluiting

De Opleiding tot Doula heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer voor aanvang van de opleiding van deelname uit te sluiten, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag. 

Artikel 9.  Prijzen 

Prijzen zijn vermeld in de door de Opleiding tot Doula gepubliceerde folders. Deze prijzen zijn bindend, tenzij bij schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 2 een andere prijs is overeengekomen. De Opleiding tot Doula heeft het recht zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opleiding de op dat moment geldende of overeengekomen prijs zal blijven gelden, tenzij de opleiding wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing zal zijn. Genoemde prijzen luiden in Euro's en zijn exclusief BTW.            

 Artikel 10. Betaling

De deelnemer is gehouden facturen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk binnen vijftien dagen na de eerste bijeenkomst van de betreffende opleiding, tenzij anders overeengekomen is. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de Opleiding tot Doula is vereist en is een vertragingsrente verschuldigd van één procent (1%) per kalendermaand of deel daarvan. De deelnemer dient te betalen zonder enige verrekening of opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke tekortkomingen van de Opleiding tot Doula. Alle kosten die de Opleiding tot Doula redelijkerwijs moet maken in verband met aan de deelnemer toe te rekenen tekortkomingen in nakoming van diens verplichtingen jegens de Opleiding zijn voor rekening van de deelnemer. Daaronder zijn begrepen kosten van interne administratieve afhandeling en alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in verband met externe (rechts)bijstand, welke minimaal vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 150,- per factuur.     

Artikel 11. Intellectueel eigendom

Het auteursrecht, databankrecht, merkrecht, octrooirecht en alle andere rechten van intellectueel eigendom op de opleiding en trainingen en op alle in verband daarmee door of namens de Opleiding tot Doula uitgegeven folders en catalogi berusten uitsluitend bij de Opleiding tot Doula c.q. haar licentiegever(s). Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot het auteursrecht, op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van de Opleiding tot Doula of haar vertegenwoordigers, berusten uitsluitend bij de Opleiding tot Doula c.q. haar licentiegever(s). Alle van of via de Opleiding tot Doula in het kader van de opleiding verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of zijn organisatie. Het is de deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie / het materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opleiding tot Doula. De overeenkomst met de deelnemer strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectueel eigendom ten aanzien van de opleiding en de in het kader daarvan door of namens de Opleiding tot Doula aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 Artikel 12. Aansprakelijkheid 

De Opleiding tot Doula verplicht zich de opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de opleiding namens de Opleiding tot Doula door een derde wordt verzorgd, aanvaardt de Opleiding tot Doula slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de opleiding zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van de Opleiding. De Opleiding tot Doula aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de van of via de Opleiding tot Doula verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Opleiding tot Doula. De eventuele aansprakelijkheid van de Opleiding tot Doula is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer aan de Opleiding tot Doula voor de opleiding verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is de Opleiding tot Doula aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten. 

 Artikel 13. Vertrouwelijkheid 

De Opleiding tot Doula zal ten aanzien van het gebruik van voor de opleiding verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

 Artikel 14. Klachtenprocedure 

De Opleiding tot Doula doet er alles aan om de kwaliteit van haar opleiding te waarborgen. Mocht de deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich hieromtrent schriftelijk richten tot de Opleiding tot Doula.

 Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op de rechtsverhouding tussen de Opleiding tot Doula en de deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.