OPLEIDING TOT DOULA  
te Utrecht sinds 2006

Certificering

 

Het theoretisch deel is afgrond als:

 

 

De certificering voor het praktisch deel wordt verleend als aan de onderdtaande criteria wordt voldaan:

 

 

Het eindcertificaat wordt uitgereikt als:

 

1.   De toets verloskunde met een voldoende is afgesloten.

2.   De afwezigheid binnen de opgestelde norm ligt

3.   De lessen met voldoende inzet zijn gevolgd

1.   Er zijn 2 stages voldoende afgerond, waarbij de ondersteuning van de cliënten heeft plaatsgevonden vanaf lesdag 6

2.   Tijdens de begeleiding tenminste 3              bijeenkomsten met de cliënten heeft         plaatsgevonden

3.    De cursist de cliënt(en) heeft begeleid bij het opstellen van een geboorteplan.

4.    De ondersteuning bij de bevalling is begonnen tijdens de ontsluitingsperiode en de cursist is, per begeleiding, tenminste 5 uur in deze periode werkzaam.

5.     De ondersteuning bij de bevallingen in totaal tenminste 15 werkervaringuren heeft opgeleverd.

6.     Er verslagen zijn gemaakt van de rol van Doula in gegeven situaties.

7.    Er minimaal drie positieve evaluaties zijn ingevuld door de cliënten en de medische begeleiding.                  

8.    De stagebegeleider voldoende groei en competenties bij de betreffende doula in opleiding heeft                      waargenomen in de reflecterende              stageverslagen.

9.     De studente in haar eindpresentatie voldoende groei als doula en als mens laat zien.                             

 

1.  de cursist de verloskundige toets met een voldoende afsluit                          

2.  de cursist een voldoende beoordeling op haar eindpresentatie behaald.

3.  de cursist een positieve eindbeoordeling                     krijgt n.a.v. haar stage.

4.   iedere stage binnen de gestelde periode afgerond is.

5.   de cursist voldoende (actief) aan de lessen heeft deelgenomen. (maximaal 2 lesdagen mogen gemist worden). 

 

 

 Wanneer aan één of meerdere certificeringeisen niet wordt voldaan,

wordt er in plaats van een certificaat een verklaring van deelname

aan de Opleiding tot Doula verstrekt.