OPLEIDING TOT DOULA  
te Utrecht sinds 2006

Gedragscode voor Doula’s:

Een doula die lid is van de NBvD:


 • Is te allen tijde verantwoordelijk voor haar handelen  als doula . Onder alle omstandigheden is de veiligheid en welzijn van de moeder en baby haar eerste prioriteit. 
 • Door counseling en ondersteuning aan de moeder en/of ouders biedt zij hen/haar de gelegenheid om vanuit de door haar aangedragen mogelijkheden de keuze te maken voor de bij hen het best passende traject te kiezen. Vervolgens ondersteunt zij de ouders bij het gestalte geven aan dit traject. Zij onthoudt zich ten allen tijde van het geven van adviezen en zij respecteert de keuzes van de aanstaande ouders.
 • Zorgt voor de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg en ondersteuning waarbij zij ten allen tijde nastreeft om empatisch, niet oordelend, kennisgericht, flexibel, betrouwbaar, gestructureerd, praktisch en beschermend de leefomgeving van de moeder/ouders tegemoet treedt.
 • Voert geen verpleegkundige of medische handelingen uit, onthoudt zich van het stellen van diagnoses aangaande medische condities ook als zij  bevoegd en bekwaam is in dat werkveld. Mocht zij gekwalificeerd zijn in een ander werkveld en er voor kiest om deze kennis toe te passen bij de cliënt dan zal ten allen tijde aan de cliënt duidelijk gemaakt dient te worden dat zij twee op zichzelf staande rollen vervult. Ten allen tijde zullen deze rollen voor een ieder goed van elkaar te onderscheiden moeten zijn.
 • Zij zal cliënten verwijzen naar andere disciplines/professionals als de cliëntwensen/behoeften heeft die buiten de competenties van haar professie als doula vallen.
 • Zal zich opstellen als een ambassadeur aangaande haar opleiding en ervaring als doula en zal collega doula’s,  cliënten en andere professionals niet  misleiden (bv via websites,folders,e-mails, interviews etc.) over haar doula opleiding en mate van ervaring.


 • Zal zich ten allen tijde eerlijk,integer en respectvol opstellen naar haar cliënten, doula collega’s en andere professionals waar zij mee samen werkt.


 • Zal zich houden aan de geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijkeinformatie die haar door cliënten is toevertrouwd. Zij zal geen informatie over de cliënt met anderen bespreken zonder de uitdrukkelijke toestemming  van de cliënt.


 • Wordt dringend geadviseerd om al haar activiteiten als doula schriftelijk vast te leggen en te archiveren.


 • Wordt dringend geadviseerd om een schriftelijk contract op te stellen met de cliënten
 • Zal er naar streven om positieve werk relaties op te bouwen en te onderhouden met collega doula’s en andere professionals zoals verloskundigen  en zwangerschapsbegeleiders.
 • Is verantwoordelijk voor het op peil houden/vergroten van haar kennis envaardigheden door het bijwonen van aangeboden cursussen,workshops en lezingen.
 • Zal er naar streven om landelijke en regionale vergaderingen bij te wonen die georganiseerd worden door de NBvD, te participeren in workshops en studiedagen.
 • Is er zich van bewust dat NBvD haar geen ondersteuning biedt als zij er voor kiest om een van tevoren geplande, bewust niet door professionals geassisteerde partus, bijwoont